Δημοσιεύτηκε υπουργική απόφαση σχετικά με την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών

Δημοσιεύτηκε υπουργική απόφαση σχετικά με την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών

Αναρτήσεις Στις 21/10/2016 δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η απόφαση 145189/2264 με θέμα “Έγκριση εκτελεσης εργασιών ανάρτησης δασικών χαρτών εώς τη κύρωση τους (ΦΕΚ3407/21-10-2016). Σύμφωνα με αυτή, εγκρίνεται η εκτέλεση των εργασιών ανάρτησης στις...
error: Copyright OMIKRON S.A.