Τροποποίηση αποφάσεως ανάρτησης Δασικού Χάρτη Π.Ε. Αρκαδίας και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων

Στις 22/02/2018 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΩΒΖΥΟΡ1Φ-9ΕΒ/a>) η απόφαση 38121/22-02-201 με θέμα “Τροποποίηση αποφάσεως ανάρτησης Δασικού Χάρτη Π.Ε. Αρκαδίας και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων”

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις ή αιτήματα πρόδηλων σφαλμάτων εντός της προθεσμίας η όποια πλέον λήγει την 30η Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη. Η ίδια καταληκτική προθεσμία ισχύει και για τους κατοίκους του εξωτερικού.

Site Footer