Τροποποίηση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων ( 82 συνολικά) των Δήμων Αλμωπίας ,Έδεσσας (εκτός του προ-Καποδιστριακού Ο.Τ.Α. Έδεσσας), Πέλλας και Σκύδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας

Στις 26/02/2018 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΨΨ3ΥΟΡ1Υ-7Ρ4) η απόφαση 3290/26-02-201 με θέμα “Τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτοκ 16052/30-10-2017- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3-11-2017 (ΑΔΑ:ΩΕ5ΤΟΡ1Υ-ΗΒΖ) απόφασης Ανάρτησης δασικού χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων (82 συνολικά) των Δήμων Αλμωπίας ,Έδεσσας (εκτός του προ-Καποδιστριακού Ο.Τ.Α. Έδεσσας), Πέλλας και Σκύδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του”

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις ή αιτήματα πρόδηλων σφαλμάτων εντός της προθεσμίας η όποια πλέον λήγει την 30η Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη. Η ίδια καταληκτική προθεσμία ισχύει και για τους κατοίκους του εξωτερικού.

Site Footer