Τροποποίηση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη ∆.Κ. Θάσου, ∆.Κ. Θεολόγου, ∆.Κ. Καλλιράχης, ∆.Κ. Λιµεναρίων, ∆.Κ. Ποταµιάς, ∆.Κ. Πρίνου, Τ.Κ. Μαριών, Τ.Κ. Παναγίας, Τ.Κ. Ραχωνίου, Τ.Κ. Σωτήρος της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου

Στις 26/02/2018 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:689ΑΟΡ1Υ-Η1Φ) η απόφαση 4176/28-02-201 με θέμα “Τροποποίηση της µε αριθµό πρωτ. 24648/1-12-2017 απόφασης «Ανάρτηση των ∆ασικών Χαρτών: 1) ∆.Κ. Θάσου, 2) ∆.Κ. Θεολόγου, 3) ∆.Κ. Καλλιράχης, 4) ∆.Κ. Λιµεναρίων, 5) ∆.Κ. Ποταµιάς, 6) ∆.Κ. Πρίνου, 7) Τ.Κ. Μαριών, 8) Τ.Κ. Παναγίας, 9) Τ.Κ. Ραχωνίου, 10) Τ.Κ. Σωτήρος της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου τους»”

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις ή αιτήματα πρόδηλων σφαλμάτων εντός της προθεσμίας η όποια πλέον λήγει την 30η Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη. Η ίδια καταληκτική προθεσμία ισχύει και για τους κατοίκους του εξωτερικού.

Site Footer