Τροποποίηση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη του υπολοίπου των ∆ήµων Καβάλας και Παγγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου τους

Στις 26/02/2018 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:6Υ0ΟΟΡ1Υ-ΩΜΗ) η απόφαση 4053/26-02-201 με θέμα “Τροποποίηση της µε αριθµό πρωτ. 21840/30-10-2017 απόφασης «Ανάρτηση των δασικών χαρτών του υπολοίπου των ∆ήµων Καβάλας και Παγγαίου, ήτοι 1) ∆.Κ. Ζυγού, 2) Φιλίππων (∆.Κ. Κρηνίδων, Τ.Κ. Φιλίππων, Τ.Κ. Λυδίας, Τ.Κ. Πολυστύλου), 3) ∆.Κ. Καρβάλης, 4) Τ.Κ. Αµυγδαλεώνος, 5) Τ.Κ. Κορυφών, 6) Τ.Κ. Κρυονερίου, 7) Τ.Κ. Λιµνιών, 8) Τ.Κ. Παλαιάς Καβάλας, 9) Τ.Κ. Πολυνέρου, 10) Τ.Κ. Χαλκερού, 11)
Νικήσιανης (∆.Κ. Νικήσιανης, Τ.Κ. Γεωργιανής), 12) Τ.Κ. Ακροποτάµου, 13) Τ.Κ. Αµισιανών, 14) Τ.Κ. Αντιφιλίππων, 15) Τ.Κ. Αυλής, 16) Τ.Κ. ∆ωµατίων, 17) Τ.Κ. Ελαιοχωρίου, 18) Τ.Κ. Κηπίων, 19) Τ.Κ. Κοκκινοχώµατος, 20) Τ.Κ. Μελισσοκοµείου, 21) Τ.Κ. Μεσιάς, 22) Τ.Κ. Μεσορόπης, 23) Τ.Κ. Μουσθένης, 24) Τ.Κ. Μυρτοφύτου, 25) Ορφανού (Τ.Κ. Ορφανίου, Τ.Κ. Γαληψού, Τ.Κ. Καριανής, Τ.Κ. Οφρυνίου), 26) Τ.Κ. Παλαιοχωρίου, 27) Τ.Κ. Πλατανοτόπου, 28) Τ.Κ. Ποδοχωρίου, 29) Τ.Κ. Σιδηροχωρίου, 30) Τ.Κ. Φωλέας, 31) Τ.Κ. Χρυσοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου τους”

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις ή αιτήματα πρόδηλων σφαλμάτων εντός της προθεσμίας η όποια πλέον λήγει την 30η Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη. Η ίδια καταληκτική προθεσμία ισχύει και για τους κατοίκους του εξωτερικού.

Site Footer