Τροποποίηση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσας, Δήμου Ηγουμενίτσας ΠE Θεσπρωτίας ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Στις 26/02/2018 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:Ψ2ΣΥΟΡ1Γ-909) η απόφαση 29991/26-02-201 με θέμα “Τροποποίηση της με αρ. 175616/10.11.2017 (ΑΔΑ: 6ΟΩΜΟΡ1Γ-ΔΗ2) Απόφασης : «Ανάρτηση δασικού χάρτη της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσας, Δήμου Ηγουμενίτσας Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του”

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις ή αιτήματα πρόδηλων σφαλμάτων εντός της προθεσμίας η όποια πλέον λήγει την 30η Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη. Η ίδια καταληκτική προθεσμία ισχύει και για τους κατοίκους του εξωτερικού.

Site Footer