Αναρτήθηκε ο Δασικός χάρτης των Δ.E. Καλάμου, Ν. Παλατίων, Μαρκόπουλου Ωρωπού , Σκάλας Ωρωπού , Συκάμινου Ωρωπού δήμου Ωρωπού της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Στις 02/03/2018 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ(ΑΔΑ:ΩΛΟ8ΟΡ1Κ-2ΓΖ) η απόφαση 1005/02-03-2018 με θέμα “Ανάρτηση δασικών χαρτών δηµοτικών ενοτήτων Καλάµου, Ν. Παλατιών, Μαρκόπουλου Ωρωπού, Σκάλας Ωρωπού, Συκάµινου, Ωρωπού δήµου Ωρωπού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και πρόσκληση ενδιαφεροµένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου τους”.

Mε την ανωτέρω απόφαση αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης των Δ.E. Καλάμου, Ν. Παλατίων, Μαρκόπουλου Ωρωπού , Σκάλας Ωρωπού , Συκάμινου Ωρωπού δήμου Ωρωπού της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.

Η ανάρτηση έγινε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε (www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx).

Κάθε ενδιαφερόµενος με έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 16-03-2018 ημέρα Παρασκευή με καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας την 28-06-2018 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 18-07-2018 ημέρα Τετάρτη.

Τέλος ο σύνδεσµος για τους αναρτηµένους δασικούς χάρτες δηµοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα από την ιστοσελίδα μας dasikosxartis.info.

Site Footer