Η σημασία της ανάρτησης του Δασικού Χάρτη

Η ανάρτηση του Δασικού Χάρτη είναι η πρώτη δημοσιοποίησή του προς το ευρύ κοινό, ώστε αφενός να ενημερωθούν οι πολίτες για τον χαρακτήρα των εκτάσεών τους και αφετέρου να κριθεί και να διορθωθεί το περιεχόμενο του χάρτη, κατόπιν αντίρρησης από κάθε ενδιαφερόμενο. Για τις εκτάσεις που δεν θα ασκηθεί αντίρρηση, θα γίνει άμεσα κύρωση.

Τι σημαίνει κύρωση του Δασικού Χάρτη

Ο Δασικός Χάρτης, μετά την κύρωσή του, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι οι χαρακτηρισμοί που απεικονίζει έχουν τελεσίδικο και δεσμευτικό χαρακτήρα για κάθε διοικητική πράξη που θα διενεργείται στο εξής από τον ιδιοκτήτη μιας έκτασης όπως π.χ. αξιοποίηση, μεταβίβαση, πώληση κ.λπ.

Ο μόνος τρόπος πιθανής μεταβολής μετά την κύρωσή του είναι η προσφυγή στο ΣτΕ.

Αντίρρηση επί του Δασικού Χάρτη

Η αντίρρηση είναι το μόνο μέσο για κάποιον που έχει έννομο συμφέρον να προτείνει τεκμηριωμένες αλλαγές επί των χαρακτηρισμένων εκτάσεων του Δασικού Χάρτη. Αντίρρηση μπορεί να υποβληθεί είτε επειδή μια έκταση έχει χαρακτηριστεί ως δασική (ενώ δεν είναι) ή και αντίστροφα επειδή κάποια έκταση έχει παραλειφθεί να χαρακτηριστεί ως δασική (ενώ είναι).

Οι αντιρρήσεις δεν μεταβάλλουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς μιας έκτασης. Συνεπώς ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να υποβάλλει αντίρρηση για όλη την ιδιοκτησία του, αλλά μόνο για το μέρος που αμφισβητείται ο χαρακτήρας της.

Σε περίπτωση που κάποιος προτίθεται να προβεί σε αμφισβήτηση περισσοτέρων  εκτάσεων, συμπληρώνει και υποβάλλει τόσα έντυπα αντιρρήσεων, όσες και οι εκτάσεις και καταβάλλει το ειδικό τέλος που αναλογεί σε καθεμιά.

Αντιρρήσεις υποβάλλονται πλέον μόνο ψηφιακά σε ειδικό ιστότοπο Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε. Για την υποβολή έγκυρης αντίρρησης επί του Δασικού Χάρτη πρέπει κατ’ ελάχιστον να ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Να θεμελιώνεται εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα επί του τεμαχίου υπό αντίρρηση
Κοινώς να υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά νομής/κατοχής του τεμαχίου ώστε να μπορεί να τεκμηριωθεί επαρκώς το έννομο συμφέρον.
  • Να υποδειχθεί η θέση των ορίων του τεμαχίου
Δηλαδή να προσδιοριστούν οι γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου της αντίρρησης.
  • Να καταβληθεί το ειδικό τέλος αντίρρησης

Οι αντιρρήσεις μπορούν να συνοδεύονται από στοιχεία που αποδεικνύουν, τεκμηριώνουν ή υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του ενδιαφερομένου αναφορικά με τον χαρακτήρα της έκτασης τον οποίο αμφισβητεί. Το εργαλείο που υπάρχει στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου είναι η έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Η πραγματογνωμοσύνη αποτελεί έγκυρο επιστημονικό εργαλείο και ο στόχος της είναι α) να τεκμηριώσει επαρκώς την υποβληθείσα αντίρρηση, πιθανότατα και με στοιχεία που δεν λαμβάνονται υπόψη από τον Δασικό Χάρτη (όπως π.χ. προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις), β) να υποδείξει τον ορθό χαρακτήρα βάση μελέτης της διαχρονικής εξέλιξης της βλάστησης και γ) να διορθώσει σφάλματα της Δασικής υπηρεσίας που μετακύλησαν στον Δασικό Χάρτη. Επιπλέον κατά την εξέταση των αντιρρήσεων, υπάρχει η δυνατότητα, εφόσον είναι η επιθυμία του ενδιαφερομένου, να προσέλθει σύμβουλος για να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς που προβάλλονται.

error: Copyright OMIKRON S.A.