Δασικοί Χάρτες: Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων

Στις 20/04/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:78ΑΤ4653Π8-Η9Θ) η απόφαση 153400/956 με θέμα Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αντιρρήσεων, για όλες τις περιοχές αναρτημένων δασικών χαρτών, είναι η 12η Ιουνίου 2017, για δε τους μόνιμα κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η 3η Ιουλίου 2017.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer