Τροποποίηση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Αργολίδας ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Στις 29/03/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:604ΛΟΡ1Φ-2ΣΑ η απόφαση 67656/29-03-2017 με θέμα “: Τροποποίηση  προθεσμίας  υποβολής  αντιρρήσεων  του  δασικού  χάρτη  περιοχής  δημοτικής κοινότητας Ναυπλιέων και  τοπικής κοινότητας Αρίας, δημοτικής ενότητας Ναυπλιέων, δήμου Ναυπλιέων, Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας (κωδικός ΔΧ‐04) και  πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων.”

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 10/02/2017 ημέρα Παρασκευή. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 25/05/2017 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι 14/06/2017 ημέρα Τετάρτη.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer