Τροποποίηση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Δράμας ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Στις 31/03/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:Ω4ΒΩΟΡ10-709) η απόφαση 4178/31-03-2017 με θέμα “Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 1327/27-1-2017 απόφασης «Ανάρτηση των δασικών χαρτών της δημοτικής κοινότητας Δράμας, του δήμου Δράμας, της δημοτικής κοινότητας Καλαμπακίου του δήμου Δοξάτου καθώς και των τοπικών κοινοτήτων Κυρίων, Αγοράς, Πηγαδίων (πρώην δήμος Μεγάλου Αλεξάνδρου) και Κεφαλαρίου, του δήμου Δοξάτου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους». .”

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 10/02/2017 ημέρα Παρασκευή. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 25/05/2017 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι 14/06/2017 ημέρα Τετάρτη».

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer