Τροποποίηση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Φθιώτιδας ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Στις 30/03/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:Ω4ΒΩΟΡ10-709) η απόφαση 810/47177/30-03-2017 με θέμα “Τροποποίηση της με αριθ. πρωτοκόλλου 56/3447/20-1-2017 απόφασης μας με θέμα «Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».”

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 03/02/2017 ημέρα Δευτέρα. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 19/05/2017 ημέρα Δευτέρα. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι 08/06/2017 ημέρα Δευτέρα.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer