Τροποποίηση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Έβρου ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Στις 30/03/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:60ΖΓΟΡ1Υ-ΩΙ0) η απόφαση 8095/30-03-2017 με θέμα “Τροποποίηση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων για την ανάρτηση του δασικού χάρτη της δημοτικής κοινότητας Αλεξανδρούπολης, του δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.”

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 30/01/2017 ημέρα Δευτέρα. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 15/05/2017 ημέρα Δευτέρα. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι 06/06/2017 ημέρα Δευτέρα.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer