Αναρτήθηκε ο Δασικός χάρτης του Δ. Πάτμου της Π.Ε. Καλύμνου

Στις 03/02/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΩΜ9ΞΟΡ1Ι-Λ1Δ) η απόφαση 6385/03-02-2017 με θέμα “Ανάρτηση δασικού χάρτη του δήμου Πάτμου, Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του”.

Mε την ανωτέρω απόφαση αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης του Δ. Πάτμου της Π.Ε. Καλύμνου. Η ανάρτηση έγινε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx). Κάθε ενδιαφερόµενος με έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει την 13-02-2017 ημέρα Δευτέρα με καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας την 13-04-2017 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 03-05-2017 ημέρα Τετάρτη.

Τέλος ο σύνδεσµος για τους αναρτηµένους δασικούς χάρτες δηµοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα από την ιστοσελίδα μας dasikosxartis.info.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer