Αναρτήθηκε ο Δασικός χάρτης της Δ.Κ. Σαμίων του Δ. Σάμου της Π.Ε. Σάμου

Στις 03/02/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΩΓΚ0ΟΡ1Ι-Ψ2Θ) η απόφαση 6562/03-02-2017 με θέμα “Ανάρτηση δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας Σαμίων δήμου Σάμου Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου του”.

Mε την ανωτέρω απόφαση αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης ης Δ.Κ. Σαμίων του Δ. Σάμου της Π.Ε. Σάμου. Η ανάρτηση έγινε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx). Κάθε ενδιαφερόµενος με έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει την 17-02-2017 ημέρα Παρασκευή με καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας την 18-04-2017 ημέρα Τρίτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 08-05-2017 ημέρα Δευτέρα.

Τέλος ο σύνδεσµος για τους αναρτηµένους δασικούς χάρτες δηµοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα από την ιστοσελίδα μας dasikosxartis.info.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer