Αναρτήθηκε ο Δασικός χάρτης της Δ.Κ. Δράμας, του Δ. Δράμας, της Δ.Κ.Καλαμπακίου του Δ. Δοξάτου καθώς και των Τ.Κ. Κυρίων, Αγοράς, Πηγαδίων και Κεφαλαρίου, του Δ. Δοξάτου, της Π.Ε. Δράμας

Στις 27/01/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΩΗΝ4ΟΡ1Υ-Τ9Κ) η απόφαση 1327/27-01-2017 με θέμα “Ανάρτηση των δασικών χαρτών της δημοτικής κοινότητας Δράμας, του δήμου Δράμας, της δημοτικής κοινότητας Καλαμπακίου του δήμου Δοξάτου καθώς και των τοπικών κοινοτήτων Κυρίων, Αγοράς, Πηγαδίων (πρώην δήμος Μεγάλου Αλεξάνδρου) και Κεφαλαρίου, του δήμου Δοξάτου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους”.

Mε την ανωτέρω απόφαση αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης Δασικός χάρτης της Δ.Κ. Δράμας, του Δ. Δράμας, της Δ.Κ.Καλαμπακίου του Δ. Δοξάτου καθώς και των Τ.Κ. Κυρίων, Αγοράς, Πηγαδίων και Κεφαλαρίου, του Δ. Δοξάτου, της Π.Ε. Δράμας. Η ανάρτηση έγινε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx). Κάθε ενδιαφερόµενος με έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει την 10-02-2017 ημέρα Παρασκευή με καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας την 10-04-2017 ημέρα Δευτέρα. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 02-05-2017 ημέρα Τρίτη.

Τέλος ο σύνδεσµος για τους αναρτηµένους δασικούς χάρτες δηµοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα από την ιστοσελίδα μας dasikosxartis.info.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer