Αναρτήθηκε ο Δασικός χάρτης της Δ.Κ. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας

Στις 26/01/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΨΒ3ΝΟΡ1Γ-5Ψ0) η απόφαση 10884/26-01-2017 με θέμα “Ανάρτηση δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας, Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του”.

Mε την ανωτέρω απόφαση αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης της Δ.Κ. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας. Η ανάρτηση έγινε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx). Κάθε ενδιαφερόµενος με έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει την 07-02-2017 ημέρα Τρίτη με καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας την 07-04-2017 ημέρα Παρασκευή. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 27-04-2017 ημέρα Πέμπτη .

Τέλος ο σύνδεσµος για τους αναρτηµένους δασικούς χάρτες δηµοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα από την ιστοσελίδα μας dasikosxartis.info.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer