Αναρτήθηκε ο Δασικός χάρτης σε 94 προ-Καποδιστριακους ΟΤΑ, του συνόλου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Στις 27/01/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:61Η1ΟΡ1Υ-ΑΝΨ) η απόφαση 4988/27-01-2017 με θέμα “Ανάρτηση ενενήντα τεσσάρων (94) δασικών χαρτών (Κωδικός Σύμβασης Μελέτης Δ4-01) των προ καποδιστριακών ΟΤΑ, και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των”.

Mε την ανωτέρω απόφαση αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης 94 προ-Καποδιστριακους ΟΤΑ, του συνόλου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Η ανάρτηση έγινε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx). Κάθε ενδιαφερόµενος με έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει την 06-02-2017 ημέρα Δευτέρα με καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας την 06-04-2017 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 26-04-2017 ημέρα Τετάρτη.

Τέλος ο σύνδεσµος για τους αναρτηµένους δασικούς χάρτες δηµοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα από την ιστοσελίδα μας dasikosxartis.info.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer