Αναρτήθηκε ο Δασικός χάρτης Ανάρτηση  δασικού χάρτη σε Δ.Κ. Ναυπλιέων  και Τ.Κ. Αρίας της Δ.Κ. Ναυπλιέων του Δ. Ναυπλιέων της Π.Ε. Αργολίδας

Στις 27/01/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:6ΠΡΠΟΡ1Φ-Χ97) η απόφαση 19107/27-01-2017 με θέμα “Ανάρτηση  δασικού  χάρτη  περιοχής  δημοτικής κοινότητας Ναυπλιέων και τοπικής κοινότητας Αρίας, δημοτικής ενότητας Ναυπλιέων, δήμου Ναυπλιέων, Π.Ε. Αργολίδας και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του”.

Mε την ανωτέρω απόφαση αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης σε Δ.Κ. Ναυπλιέων  και Τ.Κ. Αρίας της Δ.Κ. Ναυπλιέων του Δ. Ναυπλιέων της Π.Ε. Αργολίδας. Η ανάρτηση έγινε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx). Κάθε ενδιαφερόµενος με έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει την 10-02-2017 ημέρα Παρασκευή με καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας την 10-04-2017 ημέρα Τρίτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 02-05-2017 ημέρα Τρίτη.

Τέλος ο σύνδεσµος για τους αναρτηµένους δασικούς χάρτες δηµοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα από την ιστοσελίδα μας dasikosxartis.info.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer