Αναρτήθηκε ο Δασικός χάρτης σε Π.Ε. Ευβοίας

Στις 20/01/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:7Ι5ΟΟΡ10-Λ3Τ) η απόφαση 93/3054/20-01-2017 με θέμα “Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του”.

Mε την ανωτέρω απόφαση αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης στο σύνολο της Π.Ε. Ευβοίας. Η ανάρτηση έγινε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx). Κάθε ενδιαφερόµενος με έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει την 06-02-2017 ημέρα Δευτέρα με καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας 06-04-2017 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 26-02-2017 ημέρα Τετάρτη.

Ο σύνδεσµος για τους αναρτηµένους δασικούς χάρτες δηµοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα από την ιστοσελίδα μας dasikosxartis.info.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer