Αναρτήθηκε ο Δασικός χάρτης της Δ.Κ. Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου

Στις 20/01/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:Ω6ΩΓΟΡ1Υ-9Γ6) η απόφαση 882/20-01-2014 με θέμα “Ανάρτηση του δασικού χάρτη της δημοτικής κοινότητας Αλεξανδρούπολης, του δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και πρόσκληση για υποβολή
αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του”.

Mε την ανωτέρω απόφαση αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης της Δ.Κ. Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου. Η ανάρτηση έγινε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx). Κάθε ενδιαφερόµενος με έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει την 30-01-2017 ημέρα Δευτέρα με καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας η 30-03-2017 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 19-04-2017 ημέρα Τετάρτη.

Ο σύνδεσµος για τους αναρτηµένους δασικούς χάρτες δηµοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα από την ιστοσελίδα μας dasikosxartis.info.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer