Αναρτήθηκε ο Δασικός χάρτης 157 προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α των ∆ήµων Κοζάνης, Εορδαίας,Σερβίων–Βελβενδού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης

Στις 20/01/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:65ΚΧΟΡ1Γ-ΞΚΑ) η απόφαση 7754/20-01-2014 με θέμα “Ανάρτηση των Δασικών Χαρτών, όλων των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α (συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων – Βελβενδού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης (εκτός των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ: Αγίου Χριστοφόρου, Ολυμπιάδος και Περδίκα), των συμβάσεων με κωδικούς Δ6-03, Δ5-05 και ΔΧ-01 (συνημμένα ο πίνακας των 157 προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.) και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους”.

Mε την ανωτέρω απόφαση αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης 157 προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α των ∆ήµων Κοζάνης, Εορδαίας,Σερβίων–Βελβενδού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης. Η ανάρτηση έγινε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx). Κάθε ενδιαφερόμενος με έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει την 03-02-2017 ημέρα Παρασκευή με καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας την 04-04-2017 ημέρα Τρίτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 24-04-2017 ημέρα Δευτέρα.

Ο σύνδεσµος για τους αναρτηµένους δασικούς χάρτες δηµοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα από την ιστοσελίδα μας dasikosxartis.info.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer