Θεώρηση 94 δασικών χαρτών προκαποδιστριακών Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Στις 16/01/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΩΖΔΑ0Ρ1Υ-ΖΤΟ) η απόφαση 2181/16-1-2014 με θέμα “Θεώρηση – Επικαιροποίηση ενενήντα τεσσάρων (94) δασικών χαρτών (Κωδικός Σύμβασης
Μελέτης Δ4-01), των προκαποδιστριακών Ο.Τ.Α. της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης”.

Mε την ανωτέρω απόφαση οριστικοποιήθηκαν οι χαρακτηρισμοί των εκτάσεων σε ενήντα τέσσερεις (94) δασικοί χάρτες (Κωδικός
Σύμβασης Μελέτης Δ4-01) των προκαποδιστριακών Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (βλ.Πίνακα – ΑΔΑ:ΩΖΔΑ0Ρ1Υ-ΖΤΟ)και ανοίγει ο δρόμος για την ανάρτηση τους. Με βάση την Εθνική Νομοθεσία, ο δασικός χάρτης στις ανωτέρω περιοχές θα αναρτηθεί το αργότερο εντός 15 ημερών απο την θεώρηση τους.

Ο δασικός χάρτης καθορίζει αν μία έκταση είναι ή ήταν στο παρελθόν δάσος. Εφόσον χαρακτηρισθεί ως δασική τότε προστατεύεται από την δασική νομοθεσία και οι χρήσεις της είναι περιορισμένες και συγκεκριμένες. Για να αλλάξει ο χαρακτήρας μίας έκτασης πρέπει να γίνει αντίρρηση από τον ιδιοκτήτη της μέσα σε διάστημα 60 ημερών από την ανάρτηση.

Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα από την ιστοσελίδα μας dasikosxartis.info.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer