Αναρτήθηκε ο Δασικός χάρτης σε ΤΚ/ΔΚ Μεσσηνίας

Oριστικοποιήθηκε με πράξη της Δ/νσης Δασών Μεσσηνίας, ο Δασικός Χάρτης στις τοπικές/δημοτικές Κοινότητες της Π.Ε. Μεσσηνίας

Αναλυτικότερα:

α)Στις 30/12/2016 δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ:7Λ3ΟΟΡ1Φ-ΤΛΤ) η απόφαση 254615/30-12-2016 όπου οριστικοποιήθηκε με τη θεώρηση του από τη Δ/νση Δασών Μεσσηνίας η θεώρηση των δασικών χαρτών σε 274 προ-Καποδιστριακούς Ο.Τ.Α. του Ν. Μεσσηνίας.

β)Επιπλέον στις 13/01/2017 δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ:64ΞΡΟΡ1Φ-5ΑΜ) η απόφαση 7096/13-1-2014 με θέμα “Ανάρτηση των δασικών χαρτών 274 προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. των Δήμων Καλαμάτας, Πύλου-Νέστορος, Μεσσήνης, Δυτικής Μάνης, Οιχαλίας και Τριφυλίας του Ν.Μεσσηνίας”. Αποφασίστηκε η ανάρτηση των θεωρημένων δασικών χαρτών 274 προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ των Δήμων Καλαμάτας, Πύλου-Νέστορος, Μεσσήνης, Δυτικής Μάνης, Οιχαλίας και Τριφυλίας του Ν. Μεσσηνίας. Η ανάρτηση έγινε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx).

Κάθε ενδιαφερόµενος με έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει την 23η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και με καταληκτική ημερομηνία την 23η Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 12η Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη

Τέλος ο σύνδεσµος για τους αναρτηµένους δασικούς χάρτες δηµοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα από την ιστοσελίδα μας dasikosxartis.info.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer