Αναρτήθηκε ο Δασικός χάρτης Πιερίας και συγκροτήθηκε Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη

Στις 12-01-2017 με αποφάσεις α) της Δ/νσης Δασών Πιερίας και β) της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, θεωρήθηκε ο Δασικός χάρτης της Πιερίας και ορίσθηκε σημείο υποστήριξης της ανάρτησης του Δασικού Χάρτη Πιερίας και στις 13-01-2017 με απόφαση της αρμόδιας Δ/νσης Δασών, αναρτήθηκε ο Δασικός Χάρτης της Πιερίας. Αναλυτικότερα:

α) Οριστικοποιήθηκε με τη θεώρηση του από τη Δ/νση Δασών Πιερίας (ΑΔΑ:ΩΛΓ5ΟΡ1Υ-ΒΕΟ), ο δασικός χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας στους προ-καποδιστριακούς ΟΤΑ των δήμων Κατερίνης, Πύδνας-Κολινδρού και Δίου-Ολύμπου (εκτός των ΟΤΑ της Κατερίνης, Μακρυγιάλου, Μεθώνης & Ν. Αγαθούπολης οι οποίοι έχουν αναρτηθεί το διάστημα Ιουνίου – Αυγούστου 2013).

β) Επιπλέον, με την απόφαση 1619/12-01-2017 της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΑ:6Ι54ΟΡ1Υ-4Σ2) ορίζεται ως σημείο υποστήριξης της ανάρτησης του Δασικού Χάρτη Πιερίας(Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) η έδρα της Δ/νσης Δασών η οποία βρίσκεται στην οδό Ηπείρου 10, Κατερίνη Τ.Κ. 60100, με τηλέφωνα τα 23510-45469, 23510-45566, 23510-45567, 23510-45471. Ως υπεύθυνος λειτουργίας ορίσθηκε ο Παπαπέτρου Πέτρος, Δασολόγος Προιστάμενος του τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης και υπεύθυνη επικοινωνίας ορίσθηκε η Ελευθεριάδου Σημέλα, δασολόγος υπάλληλος του τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων.

Η έναρξη της λειτουργίας του Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ορίστηκε για τις 13-01-2017, ημέρα Παρασκευή και η λήξη λειτουργίας για τις 20-04-2017, ημέρα Πέμπτη.

γ) Με την απόφαση 178/13-01-2017(ΑΔΑ:73ΔΑ0Ρ1Υ-ΝΑ5) αναρτάται ο δασικός χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας στους προ-καποδιστριακούς ΟΤΑ των δήμων Κατερίνης, Πύδνας-Κολινδρού και Δίου-Ολύμπου (εκτός των ΟΤΑ της Κατερίνης, Μακρυγιάλου, Μεθώνης & Ν. Αγαθούπολης)

Η ανάρτηση έγινε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx). Κάθε ενδιαφερόµενος με έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών, η οποία αρχίζει την 30η Ιανουαρίου 2017 ηµέρα ∆ευτέρα με καταληκτική ηµεροµηνία την 30η Μαρτίου 2017 ηµέρα Πέµπτη. Για τους κατοικούντες ή διαµένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσµία παρεκτείνεται κατά 20 ηµέρες, συνεπώς η καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 19η Απριλίου 2017 ηµέρα Τετάρτη.

Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα από την ιστοσελίδα μας dasikosxartis.info.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer