Αναρτήθηκε ο Δασικός χάρτης σε ΤΚ/ΔΚ του Νομού Καβάλας

Στις 13/01/2017 δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ:ΩΤ3ΚΟΡ1Υ-ΡΩΘ) η απόφαση 241/13-01-2017 με θέμα “Ανάρτηση των δασικών χαρτών της δηµοτικής κοινότητας Καβάλας, του δήµου Καβάλας καθώς και των δημοτικών κοινοτήτων Ελευθερούπολης και Ν. Περάµου και των τοπικών κοινοτήτων Ελευθερών, Αγ. Ανδρέα και Ν. Ηρακλείτσας, του δήµου Παγγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους”.

Με την ανωτέρω απόφαση αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης της δηµοτικής κοινότητας Καβάλας, του δήµου Καβάλας καθώς και των δημοτικών κοινοτήτων Ελευθερούπολης και Ν. Περάµου και των τοπικών κοινοτήτων Ελευθερών, Αγ. Ανδρέα και Ν.Ηρακλείτσας, του δήµου Παγγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Η ανάρτηση έγινε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx).

Κάθε ενδιαφερόµενος με έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών, η οποία αρχίζει την 30η Ιανουαρίου 2017 ηµέρα ∆ευτέρα με καταληκτική ηµεροµηνία την 30η Μαρτίου 2017 ηµέρα Πέµπτη. Για τους κατοικούντες ή διαµένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσµία παρατείνεται κατά 20 ηµέρες, συνεπώς η καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 19η Απριλίου 2017 ηµέρα Τετάρτη.

Τέλος ο σύνδεσµος για τους αναρτηµένους δασικούς χάρτες δηµοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα από την ιστοσελίδα μας dasikosxartis.info.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer