Δασικοί Χάρτες: Πώς μπορείτε να κάνετε διορθώσεις

Στις 21/04/2017 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1366/Β/2017) απόφαση με την οποία καθορίζεται ο προσδιορισμός, ο τρόπος και η διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών. Με την απόφαση αυτή δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να αιτηθούν ατελώς στις Δασικές Υπηρεσίες τη διόρθωση των πρόδηλων

Περισσότερα

Δασικοί Χάρτες: Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων

Στις 20/04/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:78ΑΤ4653Π8-Η9Θ) η απόφαση 153400/956 με θέμα “Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων“ Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αντιρρήσεων, για όλες τις περιοχές αναρτημένων δασικών χαρτών, είναι η

Περισσότερα

Site Footer